GameMaker Handleiding - GameMaker.info (2024)

In vergelijking tot vorige versies is versie 6.0 van Game Maker aanzienlijk gewijzigd. Hoewel de interface er nagenoeg hetzelfde uitziet, zijn er in de kern van het programma toch vele manieren verbeteringen aangebracht. Dat heeft tot gevolg dat versie 6.0 in vele opzichten niet compatibel is met voorgaande versies. Het blijft echter wel mogelijk oudere bestanden te laden (met de extensie

.gmd

) maar die zullen hoogstwaarschijnlijk zonder wijgingen aan te brengen niet werken. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen uit de doeken gedaan.

Het verwerken van grafische bestanden

De graphics engine voor de spellen is volledig op de schop gegaan. Vanaf nu is die gebaseerd op Direct3D. Dat betekent dat er een hoop mogelijkheden zijn bijgekomen, maar dat het ook leidt tot enkele incompatibiliteitsproblemen met vorige versies.

 • De nieuwe engine maakt gebruik van Direct3D versie 8.0. Verder is het van belang dat je DirectX versie 8.0 of later op je PC moet hebben staan, anders kun je de spellen niet spelen. Daarnaast heb je een videokaart nodig met minimaal 8MB geheugen (maar liever nog 16 MB of meer). Als dat niet het geval is zal het spel een waarschuwing in beeld brengen en vervolgens stoppen.
 • Nu is het mogelijk om sprites te vergroten of te verkleinen, te draaien, gedeeltelijk transparant te maken (alpha blending) en de kleur met een andere kleur te mengen. Om dit mogelijk te maken zijn nieuwe acties toegevoegd en de oude actie om een sprite in te stellen voor een instantie is verwijderd. Dit werkt overigens alleen in de geregistreerde versie.
 • De variabele image_single is verwijderd. Daarvoor in de plaats is de variabele image_index gekomen om het juiste subplaatje te kiezen waarvoor je de image_speed op 0 dient te zetten.
 • Er is maar één tekenkleur die gebruikt wordt voor polygonen, lijnen en tekst. Als je bijvoorbeeld een rechthoek met een zwarte rand wilt tekenen moet je nu eerst de rechthoek tekenen met de opvulkleur, de kleur veranderen in zwart en dan de omtrek tekenen. In de map tekenacties is een extra actie toegevoegd waardoor het mogelijk wordt om alleen maar een omtrek te tekenen. Er zijn ook een aantal acties waarmee je vormen met een kleurgradiënt kunt tekenen.
 • Ook het gebruik van fonts om letters te tekenen is compleet veranderd. Zie hieronder.
 • De meeste tekenfuncties zijn veranderd. Sommige zijn van naam veranderd, bij andere zijn de argumenten veranderd. Er is een groot aantal tekenfuncties bijgekomen, bijvoorbeeld die om samengestelde polygonen te tekenen. Daarnaast zijn er functies gekomen die met het tekenen van windows en views te maken hebben, etc. Je kunt het beste het juiste hoofdstuk kiezen uit het GML-deel om meer gedetailleerde informatie hierover te vinden.
 • Ook de resource functies met betrekking tot sprites en achtergronden zijn veranderd. Veel functies om sprites en achtergronden te kunnen bewerken zijn verwijderd omdat deze door de aanwezigheid van de vele nieuwe tekenfuncties overbodig zijn geworden. Daarnaast zijn zijn ook de functies load-on-use, discarding sprites en keuze van geheugen verwijderd.
 • In de voorkeursinstellingen van spellen is een aantal nieuwe opties toegevoegd die betrekking hebben op de grafische mogelijkheden. De exclusive mode is verwijderd.
 • Er is ook een aantal functies toegevoegd waarmee het mogelijk wordt om driedimensionale objecten te tekenen. Ook al blijft Game Maker een 2D spelontwikkelomgeving, kun je deze functies gebruiken om sommige 3D spellen te ontwerpen.

Fonts

In versie 6 worden de fonts op een totaal verschillende manier behandeld. Om een speciaal font te gebruiken in je spel moet je een font resource aan het spel toevoegen. In de font resource geeft je aan welk fonttype je wilt gebruiken, de lettergrootte en of de letters normaal, vet of cursief moeten zijn. Dan moet je ook nog aangeven welke karakters (de range) je wilt gebruiken. Kijk in het hoofdstuk over fonts voor meer gedetailleerde informatie. Als je eenmaal een font resource aan het spel hebt toegevoegd moet je een actie gebruiken om het font daadwerkelijk in te stellen waarna hetgebruikt kan worden om tekst te tekenen. Hiervoor bestaat ook een nieuwe functie. de nieuwe font resource heeft als voordeel dat dat font niet op de computer hoeft te staan waarop het spel wordt gespeeld. Het is ook mogelijk om geroteerde tekst en vergrote of verkleinde tekst te tekenen, de tekst gedeeltelijk transparant te maken en zelfs kleurgradiënten toe te passen in tekst.

Geluid en muziek

Ook de geluidsengine is compleet opnieuw ontworpen. Daardoor wordt het mogelijk om bijvoorbeeld geluidseffecten toe te passen en zelfs 3D geluid. Ook is het mogelijk meerdere midi bestanden tegelijkertijd af te spelen. Het kan wel mogelijk zijn dat geluiden enigszins anders klinken dan in vorige versies, vooral midi bestanden.

Data bestanden

de data bestand resource is verwijderd. Daarvoor in de plaats is een totaal ander mechanisme gekomen om aan te geven welke bestanden in een stand-alone spel moeten worden verpakt. Dat kun je vinden in de voorkeursinstellingen van het spel. Lees de beschikbare informatie daarover nauwkeurig door om te begrijpen wanneer bestanden worden verpakt en waar zijn worden geplaatst als ze worden uitgepakt zodat het spel ze kan vinden als het gespeeld wordt.

Tiles

Alle instellingen over tiles worden opgeslagen in de achtergrond resource. Dat is zo als je als achtergrond een set tiles wilt gebruiken. Je moet dat aangeven als je de achtergrond resource aanmaakt. Je kunt daar ook de grootte van de tiles instellen.

Spelinformatie

Je kunt nu een aantal instellingen wijzigen op welke manier je de spelinformatie wilt laten zien. In het bijzonder kun je de titelbalk van het spelvenster instellen, de positie en de grootte, of er wel of geen kaders zichtbaar moeten worden en of het spel al dan niet moet doorgaan.

Acties

De acties zijn hergegroepeerd in een kleiner aantal libraries. Oude acties die te maken hadden met compatibiliteit zijn er uitgehaald. Een aantal andere acties is ook verwijderd, met name de aanmaak van een achtergrond met een kleurgradiënt. Het blijft nog steeds mogelijk om libraries die gemaakt zijn door anderen toe te voegen, voorwaarde is wel dat zij gebruik maken van functies die niet zijn gewijzigd. De layout van de acties libraries zou nog kunnen worden aangepast.

Andere veranderingen

Er zijn nog vele wijzigingen en toevoegingen. Hieronder staan de belangrijkste.

 • De mogelijkheid om de hoeken van de sprites automatisch af te ronden.
 • De mogelijkheid om de grootte van het spelvenster te wijzigen.
 • Geroteerde views.
 • Transparent, colorized, or texture mapped primitives.
 • Een verbeterd helpbestand.
 • Vloeiendere (maar minder) overgangen.
 • De mogelijkheid om de room niet automatisch te laten tekenen.
 • Het sneller laden van spellen.
 • Een betere synchronisatie met de verversingsfrequentie van het scherm om tearing te voorkomen.
 • Een betere mogelijkheid om te wisselen van applicaties.
 • De mogelijkheid om event te dupliceren en meerdere acties tegelijk te kunnen kopiëren.
 • Afzonderlijke globale muis event voor de verschillende knoppen.
 • ...

« Het ontwerpen van spellen met Game Maker | Vertaling met dank aan »

GameMaker Handleiding - GameMaker.info (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated:

Views: 5279

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.